Pristatymo kaina - 0€

Pirkimo - pardavimo taisyklės


Internetinės parduotuvės www.julyjuly.lt Pirkimo - pardavimo taisyklės:


1. Pagrindinės sąvokos

1.1. Pirkimo pardavimo taisyklės – šios nuotolinės prekių pirkimo – pardavimo sutarties, kuriomis nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu – pardavimu www.julyjuly.lt internetinėje parduotuvėje susijusios nuostatos.
1.2. Internetinė parduotuvė – www.julyjuly.lt interneto tinklapyje esanti elektroninė parduotuvė, kurioje Pirkėjas neprisiregistravęs prie Internetinės parduotuvės sistemos, gali pirkti Pardavėjo siūlomas prekes.
1.3. Pirkėjas – asmuo, atitinkantis šių Pirkimo pardavimo taisyklių 2.2 punkte numatytus reikalavimus ir įsigijęs prekių Internetinėje parduotuvėje.
1.4. Pirkimo – pardavimo sutartis – tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta prekių pirkimo – pardavimo sutartis, kurią sudaro prekių užsakymo paraiška, kurią Pirkėjas pateikia Pardavėjui per Internetinę parduotuvę, ir Pirkimo pardavimo taisyklės su vėlesniais pakeitimais ir papildymais.

2. Bendrosios sąlygos

2.1. Šia Pirkimo – pardavimo sutartimi Pardavėjas įsipareigoja parduoti ir pristatyti prekę Pirkėjui, o Pirkėjas įsipareigoja priimti prekę ir sumokėti už ją nustatytą pinigų sumą bei atlyginti pristatymo išlaidas, Pirkimo pardavimo taisyklėse numatytomis sąlygomis.
2.2. Pirkti Internetinėje parduotuvėje turi teisę visi neprisiregistravę prie Internetinės parduotuvės sistemos klientai, kurie yra:
2.2.1. veiksnūs fiziniai asmenys, t. y. 18 metų sulaukę asmenys, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka;
2.2.2. nepilnamečiai nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų (nepilnamečiai asmenys turi teisę pirkti Internetinėje parduotuvėje tik turėdami tėvų, įtėvių ar kitų įgaliotų asmenų sutikimą, išskyrus atvejus, kai šie asmenys savarankiškai disponuoja savo uždarbiu ar asmeninėmis lėšomis).
2.2.3. juridiniai asmenys;
2.2.4. visų anksčiau nurodytų asmenų įgalioti atstovai.
2.4. Prekybos veikla Internetinėje parduotuvėje yra vykdoma iš Lietuvos Respublikos.

 3. Pirkėjo teisės

3.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes Internetinėje parduotuvėje šių Pirkimo pardavimo taisyklių nustatyta tvarka.
3.2. Pirkėjas fizinis asmuo turi teisę atsisakyti prekių Pirkimo pardavimo sutarties, sudarytos Internetinėje parduotuvėje, pranešdamas apie tai Pardavėjui raštu ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo daikto pristatymo Pirkėjui dienos Civilinio kodekso ir šių Pirkimo pardavimo taisyklių nustatyta tvarka.
3.3. Teisė atsisakyti sudarytos Pirkimo pardavimo sutarties netaikoma juridiniams asmenims ir jų įgaliotiems atstovams.

 4. Pirkėjo įsipareigojimai

4.1. Pirkėjas, pateikęs užsakymą Internetinėje parduotuvėje, privalo sumokėti už prekes ir priimti jas šių Pirkimo pardavimo taisyklių nustatyta tvarka.
4.2. Pirkėjas privalo nedelsdamas atnaujinti Pirkėjo sąskaitos informacijos formoje pasikeitusius duomenis.
4.3. Pirkėjas, naudodamasis Internetinės parduotuvės paslaugomis, įsipareigoja laikytis šių Pirkimo pardavimo taisyklių, bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.

5. Pardavėjo teisės

5.1. Jei Pirkėjas bando pakenkti Internetinės parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia Pirkimo pardavimo taisyklių 4 punkte nurodytus įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti Pirkėjo galimybę naudotis Internetine parduotuve arba panaikinti Pirkėjo pridėtą krepšelį.
5.2. Pardavėjas turi teisę laikinai arba iš viso nutraukti Internetinės parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui. Tokiu atveju, visi priimti ir patvirtinti Pirkėjų užsakymai užbaigiami vykdyti, o nauji užsakymai nėra priimami.
5.3. Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas, pasirinkęs Pirkimo pardavimo taisyklių 8.4.1. punkte numatytus apmokėjimo būdus, nesumoka už prekes per 2 (dvi) darbo dienas arba kai Pardavėjui per 2 (darbo) darbo dienas nepavyksta susisiekti su Pirkėju 8.6. punkte nurodytu atveju.
 
6. Pardavėjo įsispareigojimai

6.1. Pardavėjas įsipareigoja šiose Pirkimo pardavimo taisyklėse nustatytomis sąlygomis sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis Internetinės parduotuvės teikiamomis paslaugomis (pirkti Internetinės parduotuvės sistemoje be registracijos, sudaryti Internetinėje parduotuvėje prekių krepšelį, pateikti užsakymą, apmokėti užsakymą, išsiųsti užsakymą).
6.2. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes Pirkėjo nurodytu adresu Pirkimo pardavimo taisyklių 9 punkte nurodytomis sąlygomis.
6.3. Pardavėjas, negalėdamas pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, įsipareigoja Pirkėjui pasiūlyti analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę. Pirkėjui atsisakius priimti analogišką ar savo savybėmis panašiausią prekę, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjo už prekes sumokėtus pinigus per 3 (tris) darbo dienas, jeigu Pirkėjas buvo atlikęs išankstinį apmokėjimą už prekes.

 7. Pirkimo - pardavimo sutarties sudarymas

7.1. Pirkėjas gali pirkti prekes Internetinėje parduotuvėje neužsiregistravęs Internetinės parduotuvės sistemoje internetiniu adresu www.julyjuly.lt, pagal šiame tinklalapyje pateiktas taisykles.
7.2. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas, išsirinkęs perkamą(as) prekę(es) ir suformavęs prekių krepšelį, pateikęs pirkėjo duomenis (užsakymo informaciją), pasirinkęs apmokėjimo būdą, patvirtina užsakymą.
 
8. Prekės, jų kainos ir apmokėjimo tvarka

8.1. Internetinėje parduotuvėje parduodamos prekės nurodomos kartu su jų pardavimo kaina. Prekių kainos Internetinėje parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos eurais su PVM. Į prekių kainą prekių pristatymo išlaidos neįeina ir pristatymo išlaidų suma yra išskirta atskiroje eilutėje. Prekių pristatymo išlaidas apmoka Pirkėjas.
8.2. Po to kai Pardavėjas patvirtino užsakymą, Internetinėje parduotuvėje nurodyta Prekės kaina gali būti keičiama tik, kai ji pakito dėl informacinių sistemų techninės klaidos ar kitų nuo Pardavėjo nepriklausančių objektyvių priežasčių. Jei tokiu atveju Pirkėjas nesutinka įsigyti prekę nauja kaina, Pirkėjas gali atsisakyti užsakymo informuodamas apie tai Pardavėją. Anuliavus užsakymą šiame punkte numatyta tvarka, Pirkėjui grąžinamos visos jo sumokėtos sumos.
8.3. Kai užsakymas yra anuliuojamas iki pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo, dėl užsakymo anuliavimo atsiradę nuostoliai nėra atlyginami. Kai užsakymas yra anuliuojamas po pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo, Pardavėjas gali atlyginti Pirkėjui jo patirtus ir pagrįstus tiesioginius nuostolius, tačiau ne daugiau nei anuliuotame užsakyme nurodyta prekės kaina.
8.4. Pirkėjas gali atlikti mokėjimą šiuo būdu:
8.4.1. naudodamas elektroninę bankininkystę – kai išankstinis apmokėjimas atliekamas pasinaudojant Pirkėjo naudojama elektroninės bankininkystės sistema. Atsakomybė už pinigų pervedimo ir duomenų saugumą šiuo atveju tenka atitinkamam bankui, kadangi visos piniginės operacijos vyksta banko elektroninės bankininkystės sistemoje.
8.5. Pirkėjui pasirinkus Pirkimo pardavimo taisyklių 8.4.1 punkte numatytą mokėjimo būdą, Pirkėjas įsipareigoja atlikti išankstinį apmokėjimą už prekes. Pirkėjui pasirinkus Pirkimo pardavimo taisyklių 8.4.1 punkte nurodytą mokėjimo už prekes būdą, prekių siuntinys pradedamas formuoti ir prekių pristatymo terminas pradedamas skaičiuoti nuo mokėjimo įskaitymo į Pardavėjo sąskaitą dienos.
8.6. Pardavėjas neatsako už mokėjimų pavedimų pagal šių Pirkimo pardavimo taisyklių 8.4.1 punkto įvykdymą ir laiku įskaitymą į Pardavėjo sąskaitą.

 
9. Taikomos nuolaidos

9.1. Pardavėjas turi teisę savo nuožiūra rengti ir vykdyti įvairias akcijas, pavyzdžiui, prekių kainos sumažinimus ar rinkinių formavimus.

9.2. Pardavėjas turi teisę vienašališkai ir be išankstinio įspėjimo keisti akcijų trukmę, sąlygas arba jas atšaukti. Bet koks akcijų sąlygų ir tvarkos pakeitimas ar panaikinimas galioja tik nuo jų atlikimo momento ir nėra taikomas iki jų pateiktiems užsakymams. Informacija apie vykstančias akcijas pateikiama Internetinės parduotuvės tinklalapyje, Facebook  arba Instagram paskyroje.
9.3 Išparduodamoms prekėms nuolaidos nėra taikomos.
9.4. Vieno apsipirkimo metu Pirkėjas gali naudoti tik vieną nuolaidos kodą.

 10. Prekių pristatymas

10.1. Pirkėjas, užsakydamas prekes, privalo paraiškoje nurodyti:
10.1.1. prekių pristatymo vietą ir laiką, kai Pirkėjas pageidauja, kad prekės būtų pristatomos per kurjerių tarnybą;
10.1.2. Pasirinktą pašto paslaugų teikėjo skyrių arba terminalą, į kurį Pirkėjo pageidavimu bus pristatyta prekė. Siunčiant prekes šiuo būdu, būtina laikytis šių siuntų savitarnos terminalų nurodomų reikalavimų (pavyzdžiui, maksimalaus svorio ar matmenų);
10.2. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti asmeniškai. Tuo atveju, kai jis asmeniškai prekių priimti negali, o prekės buvo pristatytos Pirkėjo nurodytu adresu ir remiantis kitais Pirkėjo pateiktais duomenimis, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui ar kitų pristatymo neatitikimų.
10.3. Prekes pristato Pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas.
10.4. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti prekes Pirkėjui per 4-5 darbo dienas (ir greičiau). Šie terminai netaikomi tais atvejais, kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Pirkėjas informuojamas apie jo užsakytų prekių trūkumą. Pirkėjas sutinka, kad esant nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių, prekių pristatymo terminas gali skirtis nuo nurodytų prekių aprašymuose terminų arba Pirkėjo ir Pardavėjo aptarto prekių pristatymo termino. Esant nenumatytų aplinkybių, Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pristatymo terminą ir kitus su pristatymu susijusius klausimus.
10.5. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pristatomos arba pristatomos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl force majeure aplinkybių.
10.6. Prekių pristatymo metu Pirkėjas pasirašo ant kurjerio el. parašų skaitytuvo tuo patvirtindamas, kad prekės gautos ir išorinių pažeidimų nėra.
10.7. Prekių pristatymo metu Pirkėjas privalo kartu su Pardavėju arba jo įgaliotu atstovu patikrinti siuntos būklę. Pirkėjui pasirašius sąskaitoje – faktūroje (važtaraštyje), parašų skaitytuve ar kitame siuntos perdavimą – priėmimą žyminčiame dokumente, laikoma, kad siunta yra perduota tinkamos būklės. Pastebėjęs, kad pristatytos siuntos pakuotė pažeista (suglamžyta, šlapia ar kitaip išoriškai pažeista) arba pristatyta prekė yra netinkamos komplektacijos, kiekio ar asortimento, Pirkėjas privalo apie tai pažymėti sąskaitoje – faktūroje (važtaraštyje) ar kitame siuntos perdavimą – priėmimą žyminčiame dokumente bei, dalyvaujant Pardavėjui ar jo atstovui, surašyti laisvos formos siuntos pažeidimo aktą ir padaryti pažeistos pakuotės nuotraukas. Pirkėjui, aukščiau nustatyta tvarka nesurašius laisvos formos siuntos pažeidimo akto, Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl prekių pažeidimų, jeigu tokie pažeidimai buvo sąlygoti pakuotės pažeidimų arba kilo jų atsiradimo metu.

11. Prekių garantija, naudojimo laikas
11.1. Kiekvienos internetinėje parduotuvėje parduodamos prekės savybės yra aprašytos prekės aprašyme, pateikiamame internetiniame tinklalapyje www.julyjuly.lt.
11.2. Pardavėjas nėra atsakinga už tai, kad www.julyjuly.lt esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.
11.3. Parduodamoms prekėms taikoma įstatymais apibrėžta prekių garantija.
11.4. Tais atvejais, kai teisės aktai konkrečių prekių atžvilgiu nustato prekių tinkamumo naudoti terminą, Pardavėjas įsipareigoja tokias prekes parduoti Pirkėjui taip, kad Pirkėjui būtų suteikta reali galimybė tokiomis prekėmis pasinaudoti iki tinkamumo naudoti termino pabaigos.

12. Prekių grąžinimo ir keitimo tvarka

12.1. Parduotų prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos prekės keičiamos ir grąžinamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos vyriausybės 2001 m. birželio 11 d. įsakymu Nr. 697 „Dėl Mažmeninės prekybos taisyklių patvirtinimo” patvirtintomis Mažmeninės prekybos taisyklėmis.
12.2. Pirkėjas, Pirkimo pardavimo taisyklių 12.1 punkte nurodytais atvejais norėdamas grąžinti prekę pardavėjui, turi užpildyti Pardavėjo nustatytos formos prekių grąžinimo dokumentą, kuris Pirkėjo prašymu atsiunčiamas Pirkėjui elektroniniu paštu. Prekių grąžinimo dokumentas pateikiamas kartu su grąžinama preke. Grąžinant prekę būtina pateikti jos įsigijimą patvirtinantį dokumentą, garantinį taloną (jei jis buvo išduotas pirkimo metu).
12.3. Kai grąžinama kokybiška prekė, grąžinimo išlaidas apmoka Pirkėjas. Kai kokybiškas prekes iš Pirkėjo atsiima Pardavėjas, prekių siuntimo išlaidos išskaičiuojamos iš Pirkėjui grąžintinos pinigų sumos. Jeigu prekės grąžinimo išlaidos viršija Pirkėjui grąžintiną pinigų sumą, Pirkėjas per 15 dienų apmoka šią sumą pagal Pardavėjo pateiktą sąskaitą. Tuo atveju, jeigu grąžinama arba keičiama nekokybiška prekė, prekės grąžinimo/siuntimo išlaidas apmoka Pardavėjas
12.4. Pirkėjui grąžinant prekes, būtina laikytis šių sąlygų:
12.4.1. grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė);
12.4.2. grąžinama prekė turi būti nepraradusi savo prekinės išvaizdos (išskyrus išvaizdos pakitimus, kurie yra neišvengiami norint apžiūrėti prekę) (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė);
12.4.3. grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė).
12.5. Pirkėjas turi teisę, nenurodydamas priežasties ir nepatirdamas kitų, negu nustatyta Civilinio kodekso 6.22811 straipsnyje, išlaidų, per keturiolika dienų atsisakyti sudarytos sutarties, išskyrus Civilinio kodekso 6.22810 straipsnio 2 dalyje numatytas išimtis. Kai prekė yra nekokybiška, prekių grąžinimas vykdomas per įstatyminį garantinį terminą.
12.6. Pirkėjo teisė atsisakyti sudarytos sutarties netaikoma: sutartims dėl pagal specialius Pirkėjo nurodymus pagamintų prekių, kurios nėra iš anksto pagamintos ir kurios gaminamos atsižvelgiant į Pirkėjo asmeninį pasirinkimą ar nurodymą, arba dėl prekių, kurios yra aiškiai pritaikytos Pirkėjo asmeninėms reikmėms, sutartims dėl greitai gendančių prekių ar prekių, kurių galiojimo laikas yra trumpas; sutartims dėl supakuotų prekių, kurios buvo išpakuotos po pristatymo ir kurios yra netinkamos grąžinti dėl sveikatos apsaugos ar higienos priežasčių.
12.7. Sutarties atsisakymo terminas pasibaigia po keturiolikos dienų: kai sudaroma pirkimo–pardavimo sutartis, – nuo tos dienos, kurią Pirkėjas ar Pirkėjo nurodytas asmuo, išskyrus vežėją, gauna užsakytą prekę arba: jeigu Pirkėjas vienu užsakymu užsakė daugiau negu vieną prekę ir prekės pristatomos atskirai, – nuo tos dienos, kurią Pirkėjas ar Pirkėjo nurodytas asmuo, išskyrus vežėją, gauna paskutinę prekę; jeigu prekė pristatoma skirtingomis partijomis arba dalimis, – nuo tos dienos, kurią Pirkėjas ar Pirkėjo nurodytas asmuo, išskyrus vežėją, gauna paskutinę partiją ar dalį.
12.8. Pirkėjas praneša Pardavėjui apie nuotolinės sutarties atsisakymą: pateikdamas tinkamai užpildytą pavyzdinę sutarties atsisakymo formą arba pateikdamas aiškų pareiškimą, kuriame išdėstytas jo sprendimas atsisakyti sutarties.
12.9. Pardavėjas gali sudaryti sąlygas Pirkėjui elektroninėmis priemonėmis atsisakyti nuotolinės sutarties. Šiuo atveju Pardavėjas privalo nedelsdamas patvirtinti patvariojoje laikmenoje Pirkėjui, kad gavo jo sutarties atsisakymą.
12.10. Pareiga įrodyti, kad laikėsi šio straipsnio reikalavimų dėl sutarties atsisakymo, atitenka Pirkėjui.
12.12. Pardavėjas nedelsdamas ir ne vėliau kaip per keturiolika dienų nuo tos dienos, kurią jis gavo Pirkėjo pranešimą apie sutarties atsisakymą, turi grąžinti Pirkėjui visas šio sumokėtas sumas, įskaitant Pirkėjo apmokėtas prekių pristatymo išlaidas. Grąžindamas Pirkėjui visas sumokėtas sumas, Pardavėjas turi naudoti tokį pat mokėjimo būdą, kokį naudojo Pirkėjas mokėdamas Pardavėjui, nebent Pirkėjas aiškiai sutiko dėl kitokio būdo ir jeigu Pirkėjas nepatiria jokių kitų papildomų išlaidų.
12.13. Tais atvejais, kai Pirkėjas grąžina tik vieną ar kelias, bet ne visas pristatytas prekes, pirkėjui grąžinama ta pristatymo mokesčio dalis, kuria padidėjo pristatymo mokestis lyginant su ta, kurią Pirkėjas būtų turėjęs sumokėti neužsisakęs grąžinamos(ų) prekės(ių).
12.14. Pardavėjas gali negrąžinti Pirkėjui jo sumokėtų sumų tol, kol prekės negrąžintos Pardavėjui arba kol Pirkėjas pateikia įrodymą, kad prekės yra išsiųstos Pardavėjui, atsižvelgiant į tai, kas įvyksta pirmiau.
12.15. Pirkėjas nedelsdamas ir ne vėliau kaip per keturiolika dienų nuo pranešimo apie sutarties atsisakymą pateikimo Pardavėjui dienos turi išsiųsti arba perduoti prekes Pardavėjui arba kitam jo įgaliotam asmeniui. Pirkėjui įgyvendinus teisę atsisakyti sutarties, Pirkėjui tenka tiesioginės prekių grąžinimo išlaidos.

13. Atsakomybės
13.1. Pirkėjas yra atsakingas už pirkimo metu pateiktų duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia tikslių duomenų, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius.
13.2. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis Internetinės parduotuvės sistema.
13.3. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su Pirkimo pardavimo taisyklėmis, nors tokia galimybė Pirkėjui buvo suteikta.
13.4. Pardavėjas nėra atsakingas už Internetinėje parduotuvėje esančių nuorodų į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų tinklapius, už juose esančią informaciją ar vykdomą veiklą. Pardavėjas aukščiau nurodytų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms, įstaigoms, organizacijoms bei asmenims neatstovauja.
13.5. Žalos atveju, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tiesioginius nuostolius.

14. Privatumo politika. Asmens duomenų apsauga

14.1. Bendrovė užtikrina duomenų subjektų teises pagal Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą ir kitus asmens duomenų tvarkymą reglamentuojančius norminius teisės aktus. Pardavėjas tvarko Pirkėjo pateiktus asmens duomenis elektroninės prekybos (klientų užsakymų vykdymo ir garantinio aptarnavimo) tikslais.
14.2. Pardavėjas gauna bei tvarko elektroninės prekybos tikslu Pirkėjo asmens duomenis: vardą, pavardę, telefono ryšio numerį, elektroninį paštą, adresą (kai Pirkėjas nurodo adresą prekių pristatymo formoje). Šie asmens duomenys saugomi bei tvarkomi iki užsakymo visiško įvykdymo. Po to duomenys perkeliami į pasyvią duomenų bazę ir saugomi visą garantinio aptarnavimo laikotarpį. Suėjus minėtiems terminams, asmens duomenys sunaikinami bendrovės įgalioto darbuotojo.
14.3. Pardavėjas gauna Pirkimo pardavimo taisyklių 14.2 punkte nurodytus asmens duomenis tiesiogiai iš Pirkėjo (jam suvedant duomenis pirkimo metu kliento paskyroje, inicijavus pirkimo – pardavimo sutartį). Pardavėjas netvarko kitais būdais gautų asmens duomenų.
14.4. Pirkėjas patvirtina, kad jis turėjo galimybę susipažinti su asmens duomenų tvarkymo sąlygomis bei turi šias teises:
14.4.1. Pirkėjas pateikęs Pardavėjui asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba teisės aktų nustatyta tvarka ar elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leidžia tinkamai identifikuoti asmenį, patvirtinęs savo asmens tapatybę, turi teisę susipažinti su savo duomenimis bei tikrinti, kaip jie yra tvarkomi, t. y. gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie jo asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kam teikiami, reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ar kitų įstatymų nuostatų;
14.4.2. Pirkėjas sutikimą arba nesutikimą dėl jo asmens duomenų tvarkymo išreiškia raštu, elektroniniu paštu, kuriuo įvykdė pirkimą internetinėje parduotuvėje, nurodydamas savo vardą ir pavardę;
14.4.3. kitas Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme bei kituose norminiuose teisės aktuose numatytas teises.
14.5. Reikalavimus ištaisyti, sunaikinti asmens duomenis arba sustabdyti asmens duomenų tvarkymo veiksmus, Pirkėjas turi teisę išreikšti raštu arba asmeniškai susisiekus su Pardavėju telefonu.
14.6. Pardavėjas įsipareigoja užtikrinti Pirkėjo asmens duomenų saugumą, įgyvendinti tinkamas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo ar / ir atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Visi Pardavėjo darbuotojai bei jo atstovai įsipareigoja saugoti Pirkėjo asmens duomenis.
14.7. Asmens duomenis šiose Pirkimo pardavimo taisyklėse nustatyta apimtimi ir tvarka Pardavėjas gali teikti tik duomenų subjektui, siuntų pristatymo bendrovėms, taip pat kitiems duomenų gavėjams, kai pagal įstatymus, teismo sprendimus ir kitus teisės aktus Pardavėjas yra įpareigotas pateikti asmens duomenis.


15
. Prekių grąžinimas

Prekių grąžinimas
•  Jeigu gavote prekę, kuri Jums netinka ar nepatinka, joje yra mūsų nepastebėtas gamybinis ar audinio brokas, ar ji tiesiog Jums nepatinka - parašykite mums el.p.: info@julyjuly.lt, prekę galite grąžinti per 14 dienų nuo pristatymo datos.
•  Grąžinama prekė turi būti nepažeista, nedėvėta, privalo turėti visas reikalaujamas bei prikabinamas etiketes.

Prekių grąžinimas Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje
Netikusią prekę išsiųskite mums per LP EXPRESS, OMNIVA ar VENIPAK paštomatus, pasirinkite artimiausią adresui: Ateities g. 5-77 Vilnius.
Siuntinį adresuokite:
Vilma Sakalauskienė
Pasirinktas siuntų terminalas ir jo adresas.
Kontaktinis tel.nr.: +37060190760
Į siuntinį įdėkite užpildytą grąžinimo formą, kurią gavote kartu su siunta. Formoje pažymėkite, ar norite grąžinti, ar keisti prekę, nurodykite savo vardą bei pavardę, užsakymo numerį, grąžinamas prekes, jų dydžius ir priežastį, kodėl gautas prekes norite grąžinti.
 Sugrįžus siuntinukui per artimiausias 10 d.d. grąžinsime pinigus.

15.1 Prekių grąžinimas iš kitų šalių
Netikusią prekę išsiųskite mums registruotu paštu ir parašykite siuntos sekimo numeriuką el.p.adresu: info@julyjuly.lt.

Siuntinį adresuokite:
Vilma Sakalauskienė
Ateities g. 5-77 Vilnius.
Vilnius
LT-08305
Kontaktinis tel.nr: +37060190760
Į siuntinį įdėkite užpildytą grąžinimo formą, kurią gavote kartu su siunta. Formoje pažymėkite, ar norite grąžinti, ar keisti prekę, nurodykite savo vardą bei pavardę, užsakymo numerį, grąžinamas prekes, jų dydžius ir priežastį, kodėl gautas prekes norite grąžinti.
Sugrįžus siuntinukui per artimiausias 10 d.d. grąžinsime pinigus.

15.2 Prekių keitimas
Keitimą mielai sutinkame atlikti, jeigu tik savo resursuose turėsime į ką pakeisti Jums netikusį drabužį ar aksesuarą. Keitimas galimas tik į to pačio rūbo ar aksesuaro kitą dydį arba to pačio rūbo ar aksesuaro kitą spalvą.
Norint daryti keitimą, labai prašysime pirmiausia parašyti laišką el.p.adresu: info@julyjuly.lt ir sulaukti informacijos, ar turėsime į ką pakeisti Jūsų norimą daiktą. Jeigu nerastume į ką pakeisti - prekę galėsite grąžinti, mes gražinsime sumokėtus pinigus.
Keitimo tvarka tokia pati kaip grąžinimo - siunčiant į paštomatą - Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje, arba registruotu pašto siuntiniu iš visų kitų šalių. Kai tik gausime iš Jūsų siuntinį, per keletą dienų išsiųsime prekę, kuria keičiame grąžintąją. Arba per sutartą laiką grąžinsime pinigus.


16. Baigiamosios nuostatos

16.1. Bendravimas tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, įskaitant, bet neapsiribojant, pranešimai, susirašinėjimas, vyksta rašytine forma. Pranešimai, sąskaitos faktūros ar važtaraščiai išsiųsti elektroniniu paštu taip pat prilyginami rašytinės formos pranešimams. Pranešimas elektroniniu paštu laikomas gautu, kai po jo išsiuntimo momento praėjo 96 valandos.
16.2. Pardavėjas atsižvelgdamas į rinkos, teisės aktų pokyčius, pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti, taisyti ar papildyti Pirkimo pardavimo taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus, apie tai informuojant Internetinėje parduotuvėje. Pirkimo pardavimo taisyklių pakeitimai ar papildymai įsigalioja naujiems, po Pirkimo pardavimo taisyklių papildymo ar pakeitimo, Pirkėjų daromiems užsakymams. Pirkėjas perkantis prekes elektroninėje parduotuvėje sutinka su pakeistomis, pataisytomis, papildytomis Pirkimo padavimo taisyklėmis. Pirkėjo sutikimas išreiškiamas pateikiant užsakymą Pardavėjui. Galimybė įsigyti prekes Internetinėje parduotuvėje sudaroma tik Pirkėjams, kurie sutinka su galiojančiomis Pirkimo pardavimo taisyklėmis.
16.3. Ginčai, susiję su prekių pirkimu – pardavimu elektroninėje parduotuvėje, sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti derybų keliu, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisme, vadovaujantis Lietuvos Respublikos teise.
16.4. Pirkėjas – vartotojas prašymą ir (ar) skundą dėl interneto parduotuvės veiklos pirmiausia raštu privalo pateikti Pardavėjui ir nurodyti savo reikalavimus. Nesutikdamas su Pardavėjo atsakymu, Pirkėjas gali kreiptis į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el. p. tarnyba@vvtat.lt, tel. 852626751, interneto svetainėje www.vvtat.lt, jos teritoriniams padaliniams apskrityse – vvtat.lt/index.php?470187665) ar užpildyti prašymo formą Elektroninėje vartotojų ginčų sprendimo platformoje, adresu https://ec.europa.eu/odr/

 
17. Rekvizitai
 

Mindaugas Sakalauskas
Individualios veiklos pažymos Nr. 1228704
+37060190760
info@julyjuly.lt

 
©JulyJuly
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram